Japanese Grammar Lesson1

RBIRP002

Introduce yourself!    じこしょうかい Jikoshōkai         

 はじめましてジョンです。Hajime mashite, Jon desu.

How do you do! I’m Jon.

わたしは SONY の しゃいんです。Watashi wa Sony no shain desu.

 

I’m an Sony employee.

アメリカから きました。Amerika kara kimashita.

I am from America.

かいしゃ は しぶや です。Kaisha wa Shibya desu.

My office is in Shibya.

25(にじゅうご) さい です。25(nijyu-go)sai desu.

I’m 25years old.

どうぞ よろしく。Dōzo yoroshiku.

Nice to meet you.

 

Vocabularies

はじめまして(hajimemashite)… How do you do?

しゃ(sha)いん(in)… employee of~

~から(kara) きました(kimashita)… I come from ~

から(kara)…from

かいしゃ(kaisha)… office/company

25 さい(sai)… 25 years old

どうぞ(doozo) よろしく(yoroshiku)…Nice to meet you.

 

Japanese  Grammar

AはBです。 A wa B desu.  .. A is B

わたし(watashi) は(wa) にほん(nihon) じん(jin) です(desu)。 … I am Japanese.

N1 のN2    Noun no Noun    * ” の” indicates owner ship.

SONY の(no) しゃ(sha)いん(in) です(desu)。…  Employee of SONY

えいご(eigo) の(no) せんせい(sensei) です(desu)。… English teacher

Introduce yourself!

Hajimemashite (Name) desu.  Watashi wa (company name) no (job) desu.

(Your country) kara kimashita.

Kaisha wa (location) desu.  Uchi wa (location) desu.         Uchi… home, house

(Age) sai desu. Doozo yoroshiku.


Next article

Year end Party 2013