Japanese lessons 11 – verb past tense in Japanese

Japanese lessons 11

Dooshi no kakokei  /  verb past tense in Japanese

 

  tense  affirmative  negative form
  non-past tense  (present / future )  tabe masu      tabe masen
  past tense  tabe mashita     tabe  masendeshita 

 

Nihongo  no  “kakokei (past tense) ” o  tsukuru  no  wa  totemo  kantan  desu. 「masu」o「mashita」ni  kaeru  dake  desu.  shita  no  rei  o  mite-mimashoo!

 

To make Japanese past tense is very simple. Just change the masu ending to mashita.

Look at the examples below.

watashi  wa  kinoo  raamen  o  tabe-mashita.

わたしは きのう ラーメンを たべました

I ate (had) Ramen yesterday.

 

Affirmative past tence :  masu →  mashita

Negative past tense : masen + deshita = masendeshita.

 

watashi  wa  kinoo  bangohan  o  tabe-masen  deshita.

わたしは きのう ばんごはんを たべませんでした

I didn’t eat (have) dinner yesterday.

 

■ shita  no  chart  o  kansei  sasete  kudasai.

Please complete the chart below.

 present affirmative  past affirmative  present negative  past negative       
 1  to watch, to look  mi-masu  mi-mashita  mi-masen  mi-masendeshita
 2  to read  yomi-masu  yomi-masen
 3  to write  kaki-masu  kaki-masen
 4  to listen  kiki-masu  kiki-masendeshita
 5  to drink  nomi-masu  nomi-mashita
 6  to eat  tabe-masu
 7  to do, to play  shimasu

😀 Answers → end of this page

 

 ■ kaiwa / conversation

 

A:  Yamadasan,  nichi-yoobi  nani  o  shimashita  ka?

B:  eiga  o  mi-mashita.

A:  nani  o  mi-mashita  ka?

B:  “Jurassik park 4 ”  o  mi-mashita.

A:  watashi  mo  “Jurassik park 4”  o  mi-mashita  yo.  ii  eiga  desu  ne.

 

A: やまださん、にちようび なにを しましたか?

B: えいがを みました

A: なにを みましたか?

B: Jurassik park 4 を みました

A: わたしも Jurassik park 4 を みましたよ。いいえいが ですね。

 

<translation>

A: What did you do last Sunday?

B: I watched a movie.

A: What did you watch?

B: I watched “Jurassik park 4.”

A: I watched “Jurassik park 4”, too. It’s a good movie, isn’t it?

 

😀  チャートの答え(チャートのこたえ) Answers for the chart above.

 present affirmative  past affirmative   present negative  past negative      
 1  to wach, to look  mi-masu  mi-mashita  mi-masen  mi-masendeshita
 2  to read  yomi-masu  yomi-mashita  yomi-masen  yomi-masendeshita           
 3  to write  kaki-masu  kaki-mashita  kaki-masen  kaki-masendeshita
 4  to listen  kiki-maseu  kiki-mashita  kiki-masen  kiki-masendeshita
 5  to drink  nomi-masu  nomi-mashita  nomi-masen  nomi-masendeshita
 6  to eat  tabe-masu  tabe-masita  tabe-masen  tabe-masendeshita
 7  to do, to play  shimasu  shimashita  shimasen  shimasendeshita