Japanese word list 7 – katakana words (2) ; verbs making with English words

Katakana verb list 

List of verbs making from English words.

 

① Pasokon kankei / words related to computer

 1  appu suru  to upload, to post
 2  appu roodo suru  to upload, to post
 3  intaanetto  (o) suru  to use the internet
 4  kurikku suru  to click
 5  kopii suru  to copy
 6  sutaato suru  to start
 7  stoppu suru  to stop
 8  settingu suru  to set (up)
 9  seebu suru  to save
 10  sooto suru  to sort
 11  daunroodo suru  to down load
 12  chekku suru  to check
 13  chatto suru  to chat
 14  deriito suru  to delete
 15  doraggu suru  to drag
 16  torimingu suru  to trim
 17  netto (o) suru  to use the internet
 18  bakkuappu suru  to back up files to
 19  baajonappu suru  to upgrade a software
 20  peesuto suru  to paste
 21  puroguramingu suru  to program a computer
 22  meeru suru  to text-message, to email someone

 

②  ryoori kankei  /  words related to cooking

 

 23  katto suru  to cut
 24  kootingu suru  to coat
 25  suraisu suru  to slice
 26  dekoreeshon suru  to decorate
 27  furanbe suru  to flambe (※french word)
 28  burendo suru  to blend
 29  hoippu suru  to whip
 30  marine suru  to marinate
 31  mikkusu suru  to mix
 32  rappu suru  to wrap

 

③  ryokoo kankei  /  words related to travel (hotel, ……)

 33  gaido suru  to guide
 34  canseru suru  to cancel
 35  gureedoappu suru  to upgrade
 36  chekku suru  to check
 37  chekku in suru  to check-in
 38  chekku auto suru  to check-out
 39  pakkingu suru  to pack
 40  hicchihaiku suru  to thumb a ride
 41  bukkingu suru  to book
 42  puranningu suru  to make a plan
 43  rikonfaamu suru  to reconfirm
 44  risutoappu suru  to list up
 45  arrenji suru  to arrange

 

④ biyoo kankei  /  words related to beauty

 

 46  karaaringu suru  to color, to dye one’s hair
 47  shanpuu suru  to shampoo
 48  supurei suru  to use(apply) hair spray
 49  toriitomento suru  to give one’s hair a treatment
 50  pakku suru  to put on the face pack (mask)
 51  massaaji suru  to give a massage
 52  meiku suru  to put on make-up
 53  neiru suru  to polish one’s nail, to paint one’s nail
 54  sheebingu suru  to shave

 

⑤ fasshyon  kankei  /  words related to fashion

 

 55  arenji suru  to arrange
 56  imeeji chanji suru  to change one’s image
 57  fitto suru  to fit
 58  koodineeto suru  to coordinate
 59  doresuappu suru  to get dressed up
 60  macchi suru  to match

 

⑥ ie, tatemono kankei  /  words related to house & building

 

 61  kuriiningu suru  to clean (up)
 62  rinobeeshon suru  to renovate
 63  rifoomu suru  to renovate
 64  nokku suru  to knock
 65  rokku suru  to lock
 66  dezain suru  to design

 

 

⑦ gogaku gakushuu  kankei  /  words related to language learning

 

 68  masutaa suru  to master
 69  ripiito suru  to repeat
 70  burasshu appu suru  to brush up
 71  reberu apu suru  to raise the level
 72  dikuteeshon suru  to dictate
 73  kopii suru  to copy
 74  inputto suru  to input
 75  tesuto (o) suru  to test
 76  komyunikeeshon suru  to communicate
 77  risutoappu suru  to make a list

 

⑨ supootu  kankei  /  words related to sports

 

 78  sukii (o) suru  to go skiing, to ski
 79  sunooboodo (o) suru  to go snorboarding
 80  daibingu (o) suru  to do scuba dibing
 81  daibu suru  to dive
 82  jogingu (o) suru  to go jogging, to jog
 83  ranningu (o) suru  to go running
 84  toreeningu (o) suru  to train oneself, to make training
 85  sutorecchi (o) suru  to do some streches
 86  janpu suru  to jumb
 87  kikku suru  to kick
 88  dansu (o) suru  to dance
 89  pasu suru  to pass
 90  heddingu suru  to head a ball
 91  shuuto suru  to shoot a basket, to make the kick
 92  gooru suru  to cross the finish line
 93  kyacchi suru  to catch
 94  woomingu appu suru  to warm up
 95  saikuringu (o) suru  to go cycling

 

⑩ omise  kankei  /   words related to shop

 

 96  oopun suru  to open (a shop)
 97  rinyuuaru suru  to relaunch, to redesign
 98  seeru (o) suru  to have a sale
 99  windoo shoppingu (o)suru  to go window-shopping
 100  saabisu (o) suru  to give someone service